۱۷ خرداد ۱۳۸۴

آزاد كوه

از پنجشنبه زدم به كوه تا دوشنبه . دور از آدميزاد و صدا و دفتر و قلم با يك عده ديوانه تر از خودم و چه ها كرديم و چه ها خوانديم و چه اشكها و چه خنده ها و چه نگاهها بماند ! وقتي بر گشتم ديدم كس ديگري غير از ما زده به آزاد كوه و صعود كرده :
اكبر گنجي