۱۴ آذر ۱۳۹۰

خدا شاعر را کشت


خدا حسادت کرد
به کلمات یک شاعر
به آفتاب یک بعد از ظهر
خدا رضا بروسان را کشت
قانونی خواهد بود
که مرگ شاعران را محکوم خواهد کرد


۱۳ آذر ۱۳۹۰

زمستانبوی شیر سوخته می دهد خانه
قهوه ات سرد شد میان فنجانم
شعر کز کرده بین ملحفه ها
گربه ای که لم داده روی پاهایم ...