۹ آذر ۱۳۸۸

ننگ و رنگ

می نویسیم مرگ بر دیکتاتور فردا رویش خط کشیده ای.
می نویسیم V فردا رویش خط کشیده ای.
می نویسیم درود بر موسوی فردا رویش خط کشیده ای.

می نویسیم زنده باد آزادی
آیا توان خط زدن آزادی را و زنده گی را داری؟

نام کوچک تو هیچ گاه بزرگ نبوده که از خشم بزرگ نخواندنت احمد ما را در بند کرده ای .
بزرگی به نام نیست آقا !
به مرام است.


۲۳ آبان ۱۳۸۸

تلخی بی پایان


زندگی جهنمی است که ادبیات آن را قابل تحمل میکند

تنها شعر
- به جای یک بخاری گازی یا اندام پر شکوه مردانه تو -
در حضور همیشگی زمستان در خانه
مرا گرم می کند

۲۰ آبان ۱۳۸۸

شهید


کسی که احسان را کشت
امشب خوابش می برد؟؟؟؟

با تو هستم با خود تو که نگاهت به پشت سر می رود.
با خود تو هستم.
تمام شده ای.