۱۴ آذر ۱۳۹۳

شکستن گیتار با پرتاپ دمپایی به سوی آن

یک چمدان زرد خریده ام که در شش ماه گذشته بیشتر ازتمام عمر سی و سه ساله ی من به سفر رفته.
اگر چمدان خوبی بودم مرا با خودش می برد، نه اینکه پر از رخت های چرک زمستانی، همنشین تاریکی های عمیق انباری خانه های اجاره ای شوم.

هیچ نظری موجود نیست: