۱ آذر ۱۳۸۸

فاحشه ی مقدس

باکره ای در اورشلیم
کودکش را شیر می داد

با سر تراشیده

۳ نظر:

مرحومه مغفوره گفت...

و مطمئنا مردی با سری نتراشیده و قیافه ای نخراشیده نمیدانست که فرزندش دارد شیر میخورد!

مانا گفت...

سلام

گاهی که سطری برم دارد
چیزی برایش می نویسم

نگفتی ولی آن که بو شو مرا بار داشت، مال کیست؟

احتمال می دهم کار خودت باشد
از کارهای به زبان فولک
زبان محلی خودتان


تا بعد

mohammad گفت...

وسخترین درد ندانستن جرم است
یا گرفتار شدن دربند کوته نظران بزرگ