۲۰ تیر ۱۳۸۹

روابط ؟

1. رابطه از بین رفتن خوارزمشاهیان و حمله مغول با کشته شدن بازرگانان مغولی
2. رابطه قیام مشروطه با به چوب بستن بازاریان ( گران شدن قند)
3. رابطه قیام تنباکو با از دست رفتن بازار دخانیات از دست  تجار ایرانی
4. رابطه ...

به یاد تمام بیست و دو سالگی هایمان

ما را به خاطر آور
ما را که تازه جوانانی بیست و دو ساله بودیم
شور عشق در سینه داشتیم و
سینه به خاک سپرده ... مردیم
ما را به خاطر بیاور
ما را که سینه سرخانی خنیاگر بودیم
و ده به ده
نه در آسمان و نه در کوهسار و نه بر شاخسار
که در بازار
پیش از آن که آوازه‌خوان شویم
بر شاخه تکیده بر تکیه‌گاه خویش
جان واسپردیم
به خاطر دارم پیامتان را و سرنوشتتان را
که همیشه از گذرگاه خاطرم در گذر است
آوازهای صامت سینه‌سرخان سینه بر سیخ
تجسد آرزوهای بیست و دو ساله‌های سینه بر سنگ
که از تکرار یادشان شاید
پیش از آن که شاعر شوم
بیست و دو ساله می‌میرم

شهید عزت ابراهیم نژاد

۱۵ تیر ۱۳۸۹

Revelation's baby

انقلاب گناه فرزندان ناخلفش را به گردن زنش انداخت و مدعی شد که این زن با بیگانه خوابیده وگرنه از صلب پاک او امکان نداشت این همه بچه ناخلف به وجود آید. 
انقلاب حتی حاضر نمیشود یک آزمایش ژنتیک بدهد تا گناه کار بودن یا ناپاکی زن معلوم شود. 
 انقلاب با رگ گردن بیرون زده هوار میکشد و از شرافت از دست رفته اش داد سخن می دهد.
انقلاب میخواهد زنش را بکشد تا این لکه ننگ را پاک کند.
انقلاب بچه های ناخلفش را هم میخواهد بکشد.
انقلاب چشمش به ولدزناهای همسایه است که بدجوری شبیه او شده اند و هی بهشان احساس برادری و پدری و پسری و گاهی وقتها زنی دارد.