۲۰ آبان ۱۳۸۹

oppppps !

داشتم برای دوست غیر ایرانیم  جنبش های صد سال اخیر ایران را نام میبردم.
سر آخر گفت : یعنی شما چهار بار قیام کردین  به خاطر مجلس ، نفت، زنان گرجی و تنباکو؟

من فقط قهوه رو فوت کردم!