۲۸ آذر ۱۳۸۹

حضور پر شور

به علت همكاري بيش از حد مردم در طرح هدفمند كردن مردم ببخشيد يارانه ها ! دور تا دور ميدان آزادي با حضور خودجوش نيروي انتظامي و ميني بوس هاي  مخصوص حمل امت هميشه در صحنه و غيور ، پوشش داده شده بود.

رفتم سر مزار

رفتم شمال و رفتم سر مزار درختهاي سوخته ...

 شمال هنوز هم مي سوزد و درختها دارند نگاهمان مي كنند