۲۳ تیر ۱۳۸۴

آی آدمها !

آی آدم ها
یک نفر دارد در اینجا می سپارد جان
...
آی آدم ها
!!!!!!!!!!!!!
گنجی یکی از ماست یادتان می آید که تاریکخانه اش را با چه ولعی میخواندیم ؟