۲۸ آذر ۱۳۸۹

رفتم سر مزار

رفتم شمال و رفتم سر مزار درختهاي سوخته ...

 شمال هنوز هم مي سوزد و درختها دارند نگاهمان مي كنند

هیچ نظری موجود نیست: