۹ آذر ۱۳۸۸

ننگ و رنگ

می نویسیم مرگ بر دیکتاتور فردا رویش خط کشیده ای.
می نویسیم V فردا رویش خط کشیده ای.
می نویسیم درود بر موسوی فردا رویش خط کشیده ای.

می نویسیم زنده باد آزادی
آیا توان خط زدن آزادی را و زنده گی را داری؟

نام کوچک تو هیچ گاه بزرگ نبوده که از خشم بزرگ نخواندنت احمد ما را در بند کرده ای .
بزرگی به نام نیست آقا !
به مرام است.


۳ نظر:

مریم گفت...

متاسفم بهار نارنج !
تو در اشتباهی!!
ناسزاگویی ات را دوست ندارم
خشم کورت را دوست ندارم
متاسفم که نمی توانم بفههمت

اراجیف مزمن گفت...

فهمیدن خیلی چیزها سخت است ، اینکه نگار روزهاست در انفرادیست خیلی سخت است ، اینکه هنگامه به سال ها زندان محکوم شده سخت است ، فهمیدنش !؟ اینکه همه نوع بی حرمتی و دشنام و شکنجه می شویم و فقط کمی با الفاظ تند ولی مودبانه چیزی می نویسیم فهمیدنش سخت است؟ ... فهمیدن خیلی ها سخت تر است .

پرتوی مهر گفت...

بر خلاف مریم خوب می فهممت...