۱۵ تیر ۱۳۸۹

Revelation's baby

انقلاب گناه فرزندان ناخلفش را به گردن زنش انداخت و مدعی شد که این زن با بیگانه خوابیده وگرنه از صلب پاک او امکان نداشت این همه بچه ناخلف به وجود آید. 
انقلاب حتی حاضر نمیشود یک آزمایش ژنتیک بدهد تا گناه کار بودن یا ناپاکی زن معلوم شود. 
 انقلاب با رگ گردن بیرون زده هوار میکشد و از شرافت از دست رفته اش داد سخن می دهد.
انقلاب میخواهد زنش را بکشد تا این لکه ننگ را پاک کند.
انقلاب بچه های ناخلفش را هم میخواهد بکشد.
انقلاب چشمش به ولدزناهای همسایه است که بدجوری شبیه او شده اند و هی بهشان احساس برادری و پدری و پسری و گاهی وقتها زنی دارد.