۲۰ تیر ۱۳۸۹

روابط ؟

1. رابطه از بین رفتن خوارزمشاهیان و حمله مغول با کشته شدن بازرگانان مغولی
2. رابطه قیام مشروطه با به چوب بستن بازاریان ( گران شدن قند)
3. رابطه قیام تنباکو با از دست رفتن بازار دخانیات از دست  تجار ایرانی
4. رابطه ...

هیچ نظری موجود نیست: