۱۹ شهریور ۱۳۹۰

احمد شاه نبود

احمد  بود
شاه نبود 
مسعود.... 
یکی بود 

Ahmad.
Not a majestic Shah
Massoud.
He was One
هیچ نظری موجود نیست: