۵ فروردین ۱۳۹۲

بهانه های نیشابور


مستی بهانه است 
که بنوشم در ملا عام لب های ممنوع شده ی هشتاد ضربه ای ت را 

ازدحام جمع پریشان موهای تو روی بالشم 
بانو 
روسریت را به پیشانیم ببند
میخواهم در نیشابور چشمهای تو راه بروم 
هیچ نظری موجود نیست: