۱۴ شهریور ۱۳۹۲

دوزندگی فانوس


در عوالم هشت سالگی فکر می کردم که چرا این فانوس دو زندگی دارد.

هیچ نظری موجود نیست: