۲۳ فروردین ۱۳۸۴

دير آمدي

دیر آمدی

من بکارتم را در بستر دیگری انداختم
سربند بند به گیسوان چموشم زده
و پستان پر از شیرم را
کودکم می مکد
دیگر به چشمه نمی روم
شویم دو قاطر آبکش دارد
دیر آمدی و من 22 ساله شدم