۲۷ اسفند ۱۳۸۴

آزاد کوه

جدای از مرام سیاسی که دارم به انسانی که به خاطر ابراز عقیده اش 6 سال زندانی شد ادای احترام میکنم .
شب که می آید و می کوبد پشت در را
من به خود میگویم
ما همین فردا کاری خواهیم کرد
کاری کارستان
گلسرخی