۱۴ تیر ۱۳۸۵

f & m

می شود مردی را با نامی زنانه صدا کرد ؟
نمی شود به محبوبم بگویم :
"بهار "
یا
"نازنین" ؟

هیچ نظری موجود نیست: