۱۹ اسفند ۱۳۸۵

سوگواره روی عشقی که با هم دفنش کردیم


من را یادت بماند
روی سکوی مترو
وقت رفتن
شیشه ی عقب تاکسی
تو را یادم می ماند
کاشان و جنازه های عرق کرده

من را یادت بماند
توی همه ی سارام گفتن ها
راه آهن و باغ سیب


تو را یادم می ماند
توی همه ی سیگار های کام به کام
همه ی لبهای مربایی
من را یادت بماند
توی همه ی گریه ها
مستی ها
تو را یادم می ماند
توی همه ی خداحافظ گفتن ها


هیچ نظری موجود نیست: