۲۷ مرداد ۱۳۸۸

وطنم از یاد نخواهد بردقاضی مرتضوی
آنچه در دل من است نه خروش خشم که جوانه ی امید است.
تو امید را نمیشناسی چرا که فرزند خداوند قاصم الجبارینی نه ارحم الراحمین
خداوند به تو رحم کند


۱ نظر:

آتنا گفت...

رحم؟!؟
خدا؟...
این روزها یه خورده در تعریف این لغات مشکل پیدا کرده ام