۱۸ مرداد ۱۳۸۸

فغان

ای داد از عشق
ای داد از عشق
که رفت از یاد

ای داد از عشق
ای داد از عشق
که رفت به باد

۱ نظر:

داستانک گفت...

شدرم!
ما به این نوع بارون می گیم نظم
نونش به ضمه است!
وقتی میباره با تمام ابریشمی و لطافتی که داره
بیشترین خرابی رو به بار میاره!