۲۶ شهریور ۱۳۸۸

...

ها جستیم و وا جستیم
از غم و غصه رستیم
شیشه ی عمر دیو رو
با هم زدیم شکستیم

هیچ نظری موجود نیست: