۲۰ مرداد ۱۳۸۹

زن در خيابان

پيراهنت چراغ چشمك زن زرديست
من در حاشيه خطر زندگي مي كنم

هیچ نظری موجود نیست: