۷ مهر ۱۳۹۰

نهال سحابی


انقدر داغ به دلمان بود که باور نداشتیم دوباره اشکی هم از این چشمها سرازیر شود. 
اما دخترک ،نهالک، عزیزک ، خواهرم! چه کردی با خودت؟
داغ دیدیم نهالک! آن کسی که تو را آغوش در آغوش بهنامت نخواست الان می بیند که تو بهنامت را در آغوش می کشی؟  
خواهرکم چه بر سرتان آورده بودند؟
هیچ نظری موجود نیست: