۳ خرداد ۱۳۹۱

بازماندگان خاموش

مردی در جنگ گلوله خورد
مادری بی فرزند شد
کودکانی بی پدر
پدری عزادار
رفیقی بی رفیق
همسری بیوه
و اینجا تنها نام کوچه ای تغییر کرد

هیچ نظری موجود نیست: