۵ فروردین ۱۳۹۲

دور دنیا یک دو روزی هم بر مراد ما نگشت


سیاستمداران پیر می جنگند 
 سربازهای جوان می میرندهیچ نظری موجود نیست: