۵ فروردین ۱۳۹۲

دور دنیا یک دو روزی هم بر مراد ما نگشت


سیاستمداران پیر می جنگند 
 سربازهای جوان می میرند



هیچ نظری موجود نیست: