۴ شهریور ۱۳۹۲

یهودی سرگردان در استانبول

در جستجوی هم خانه با دختر فرانسوی آشنا شدم . یهودی سرگردانی که دنبال ریشه هایش برگشته بود استانبول. جایی که صد سال پیش مادربزرگش شبانه از آن گریخته بود و بعد دوباره شبانه با بچه هایش از فرانسه ی درگیر جنگ دوم گریخته بود. آنقدر سریع که جانش و جان دخترش جایی توی اردوگاه های مرگ جا ماند. 

هیچ نظری موجود نیست: