۱۴ خرداد ۱۳۸۵

کوتاه

چرا حتي با كفشهاي پاشنه بلند
باز هم
در برابر بلندي شعرهات احساس حقارت مي كنم ؟
راستي
چند بار به ارتفاع قد تو
سقوط كردم ؟

هیچ نظری موجود نیست: