۲۵ فروردین ۱۳۸۶

ادبیات


تراژدی وقتیست
که روبه روی هم
ایستادهایم
و
هیچکدام
حرفی برای گفتن نداریم
بعدها
توی خاطرات مان
روی سکوت
دیالوگ می نویسیم ..........


هیچ نظری موجود نیست: