۴ اردیبهشت ۱۳۸۶

فاصلهسه پاگرد رویایی تا آپارتمان تو راه مانده . سه پاگرد جادویی . من مانده ام و سه پاگرد و ۳۳ پله ...


هیچ نظری موجود نیست: