۱۳ آبان ۱۳۸۶

تقاضای عاجزانه از محضر ملوکانه


می شه وقتی میای اینجا همه ی سیگارای منو نکشی ؟


هیچ نظری موجود نیست: