۶ آبان ۱۳۸۶

بهار در پاییز


تنها شعر
ـ به جای یک بخاری گازی
یا اندام پرشکوه مردانه ی تو

در حضور همیشگی زمستان در خانه ـ
مرا گرم می کند .

هیچ نظری موجود نیست: