۲۸ آبان ۱۳۸۶

چنان آسمان بر زمین شد بخیل ...

بارون ؟ بارون ؟ بارون ؟

چت شده پاییز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: