۲۹ مرداد ۱۳۸۷

نوشتن

نوشتن هيچ فايده ای نداره . ما هنوز توی ايرانيم و هنوز توی يک ديکتاتوری مذهبی زندگی ميکنيم.هيچ چيز فرقی نکرده . ما هنوز حق انتخاب لباسمونو هم نداريم . اين اسمش زندگيه؟

هیچ نظری موجود نیست: