۱۸ مرداد ۱۳۸۸

درخواست

لطفا هر روز این دادگاه را برپا کنید. دلمان برای عزیزانمان تنگ شده بود.
دادگاه کولر دارد. در دادگاه نمی شود زد توی گوش کسی. توی دادگاه آنها در برابر دوربینها در امانند. خواهش می کنم هر روز آنها را بیاورید برایمان اعتراف کنند.
توی دادگاه زمانی است که مطمئنیم آنها را شکنجه نمی کنید. هر چه بگویند ما که باور نمی کنیم. کافیست صدایشان را بشنویم.
لطفا هر روز این دادگاه را برپا کنید. دلمان برای عزیزانمان تنگ شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: