۱۹ شهریور ۱۳۸۸

آخرین گامهاتنها راه اعتصاب عمومی است
در خانه ماندن و سپس همه با هم بیرون رفتن.
یک ماه معلق شدن زندگی طبیعی بهتر از عمری زیر پتک این هوسرانان زیستن است.
شاید نفر بعد من باشم که گذرم به اوین می افتد.
شاید نفر بعد تو باشی که گذرت به کهریزک می افتد.
هیچیک از کشته شدگان و آسیب دیدگان از فعالین سیاسی نبودند.
من و تو بودیم!

۱ نظر:

وهم سبزرنگ گفت...

بله... ولی بپذیرید که وقتی همه به این کار هم حتی راضی شوند، آخرین گام برداشته شده و پیروزی قطعیست...

هنوز فاصله زیاد است... تا راضی کردن مردم به ریسک رها کردن شغل و کارشان...