۸ دی ۱۳۸۸

هذا فراق بینی و بینک

ما خودمان دیدیم. همه چیز را دیدیم. به چشمان شما نیازی نداریم .
ما خودمان شنیدیم.
 دیگر به صدای شما احتیاجی نداریم .
 خودمان فهمیدیم واقعا در کربلا چه خبر بوده.
 از این به بعد بترسید از قیام مختار ها