۳۰ خرداد ۱۳۸۹

آزادی ای آزادی

آزادی پوشش تنها یک مورد از موارد متعددی است که برای آنکه شخصی را آزاد بدانیم باید رعایت شود. مملکتی که به من اجازه ی آزادی پوشش نمی دهد، آزادی عقیده هم نمی دهد. چون پوشش تجلی عقیده ایست که من دارم. البته جناب برادر بزرگتر (چین ) از خیر پوشش عقده ای عقیده ایش گذشت تا چند صد میلیون جوان را مقابل خود قرار ندهد. الان آنها لباس فرم کاپیتایستی می پوشند و در زیر سیطره کمونیست اقتصادی! ( یاد سپاه پاس  داران نمی افتید؟ ) له می شوند. دوستان کوتوله ایشان در جاهای دیگر حتی انقدر هم عقلشان نمی کشد!

۱ نظر:

ذهن ِآشفته گفت...

جانا سخن از زبان ما می‌گویی