۱۳ شهریور ۱۳۸۹

...

سرم سبز است اگرچه زبانم سرخ نیست
این بار 
بازی دیگریست آقا
سر سبز من دستان سرخ تو را بر باد خواهد داد
هر قدر شمشیرت را تیز تر کنی من دست به اسلحه نخواهم برد
همینجا که نشسته ام میدانم که ترسیده ای
همین زن چهل کیلویی تو را می ترساند
بنشین و بشمار
ما بیشماریم

۱ نظر:

بیدار خواب گفت...

قشنگ بود