۹ شهریور ۱۳۸۹

در جای خالی کلمات مناسب را قرار دهید

 به پادشاه (      ) گفتند نوه ات(        ) تو را خواهد کشت. 
امر به کشتن فرزند دخترش داد.
جلاد(          ) به کشتن دلش نیامد و بچه را به چوپانی (        ) سپرد تا جای بچه ی مرده اش(         ) بزرگ کند.
بچه بزرگ شد و پدربزرگ را کشت.
پادشاه جدید (                  ) امر به عدل و داد کرد و نام نیک از خود به جای گذاشت.

هیچ نظری موجود نیست: