۲۸ شهریور ۱۳۸۹

آسیا به نوبت

اول از "میزان رای ملت است" گذشت
دوم از "مجلس در راس امور است" گذشت
از خمینی به آن بزرگیش با بولدزر رد شد.
سوم از روی تو میگذرد "سید علی"
نگی نگفتیم !

هیچ نظری موجود نیست: