۱۶ مرداد ۱۳۹۰

...


مادران در بهشت نبودند
در بهشت زهرا 
عروس می بردند بی جهاز
پیچیده در سفید

هیچ نظری موجود نیست: