۱۸ مرداد ۱۳۹۰

تبار شناسی یک هندوانهفیس بوک بخشی دارد برای نظر سنجی از دیگران که بسیار پر طرفدار شده . شما میتوانید هر چیزی یا هر کسی را به محک بگذارید. نه بازرسی میخواهد نا شورای نگهبانی دارد که شما را برای انتخاب گزینه ها محدود کند و نه بعدش داغ و درفشی منتظر شما خواهد بود.
یک نظر سنجی تابستانی ساخته اند که شما باید بین هندوانه، خربزه و طالبی یکی را انتخاب کنید!
شما بر سر سه راهی بزرگی قرار گرفته اید . درست عین انتخابات خودمان می ماند.

هیچ نظری موجود نیست: