۱۹ مهر ۱۳۹۰

قیچی شدم به موهام
تو از تنم فرو افتادی
و من
 کوتاه ایستاده ام
در بلندای یک آینه
ریز ریز

هیچ نظری موجود نیست: