۱۰ اسفند ۱۳۹۰

حسرت هر روز


خبر کوتاه بود
آزادشان کردند
و هیچ اشکی
 در وثیقه دادگاه نمانده است


هیچ نظری موجود نیست: