۱۱ اسفند ۱۳۹۰

الکی ها 1وسط کافه ای ته پاساژ
هر هر خسته ی سه تا دختر
و یکی شان که کات هم کرده
حال آن دو تا از این بدتر

هیچ نظری موجود نیست: