۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

همسایه های بیزانسی من

خاطرات استانبول نشینی یک ساله ام را در وبلاگ دیگرم می نوسم.
یک دفتر جدید برای تجربه های یک باهارنارنج در امپراطوری روم شرقی.

http://byzantinenextdoor.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: