۶ آبان ۱۳۹۱

عکس ها افسرده اند اسماعیل


هر شاعر
شاه شعری دارد
 که در سوگ رفیقی سرودههیچ نظری موجود نیست: