۷ آبان ۱۳۹۱

...


زنان با درد می زایند
 شاعران دردهایشان را می زایند
با هم چای می نوشند و بچه هایشان را بزرگ می کنند


هیچ نظری موجود نیست: